Mijn ervaringen

Mijn stage is van start gegaan in het vijfde leerjaar.
Gedurende vijf weken gaan ik en mijn klas met iPad's aan de slag.

Week 1 :

IPad gebruik door de leerkracht : 

iPad als algemene spiekbrief voor de leerkracht :
Tijdens de eerste week van de stage ben ik als leerkracht aan de slag gegaan met de iPad.
Ik wou eens onderzoeken hoe één iPad de leerkracht binnen zijn lesgeven kan ondersteunen.

Ik vind het als leerkracht handig om mijn bordplan op mijn bureau te hebben. 
Zo zie ik in één oogopslag mijn lesverloop. 
Tijdens het lesgeven gebeurde het vaak dat mijn bordplannen bedolven werden onder taakjes, schriften, materiaal en dergelijke.

Daarom wou ik eerst en vooral eens testen of het nu niet handiger was om alle bordplannen in één document op mijn iPad voor handen te hebben.
Ik gebruikte de applicatie connect. Met deze applicatie kan je alle documenten die op je google documents staan lezen op de iPad.

Persoonlijk vind ik deze applicatie heel handig. Elke avond zet ik de lessen voor de volgende dag op google docs. Ik beperk me niet meer tot enkel het bordplan maar ik voeg ook de correctiesleutels van oefeningen toe of leesteksten.

Dit maakt dat ik tijdens mijn les enkel mijn iPad op de hoek van mijn bureau nodig heb.
Ik moet tijdens het lesgeven niet meer steeds terug naar mijn bureau om correctiesleutels, leesboeken, enz. te halen. Alles staat mooi en overzichtelijk gebundeld op mijn iPad.

Het is wel zo dat ik 's avonds even tijd moet maken om de correctiesleutels in te scannen, maar het is de moeite waard in mijn ogen omdat mijn onderwijs vlotter verloopt.
iPad als vervanging van radio, beamer en prenten :
Deze week heb ik ook de iPad gebruikt om foto's te tonen, muziek af te spelen en filmpjes te tonen. Dit heb ik ervaren: 

tonen van foto's, prenten :
 •  in heel de klas zijn de foto's op de iPad zichtbaar
 • je kan inzoomen
 • je verspilt geen papier
 • de foto's zijn veel scherper dan wanneer je ze afprint
 • alles staat op één toestel
 muziek afspelen :
 • in de klas moet de stilte bewaard worden
 • nood aan externe boxen voor luisteroefeningen
 • zuiver geluid
 • heel handig om te pauzeren, stoppen, ander nummer te selecteren
 • je kan muziek en geluidsfragmenten sorteren in itunes
 • geen nood aan verschillende cd's per vak, alles staat op één toestel
video :
 • iPad heeft HD kwaliteit
 • tot achteraan in een klas zichtbaar en (indien stil) hoorbaar
 • met een druk op het scherm staat de video op pauze
WEEK 2

Moederdagkaartje met typedrawing applicatie

Voor Moederdag zijn we druk bezig aan het afwerken van onze verwendoosjes !
Dinsdag maakten de leerlingen een kaartje voor mama.
Met deze applicatie konden de leerlingen tekenen met woorden.
De leerlingen typten voor mama een persoonlijke boodschap en gingen hiermee aan de slag.
Hier zijn enkele resultaten :


Applicatie Calculator HD binnen wiskunde :

Tijdens de les 'werken met de correctietoets op het ZRM', werd gebruik gemaakt van de iPad. Dit om de leerlingen duidelijk te maken dat het middel mag veranderen, de functie van de C- en CE-toets blijft dezelfde.

Applicatie Google Maps binnen Nederlands :

Deze les ging over het koppelteken in aardrijkskundige samenstellingen. Als inleiding op de les gingen de leerlingen op Google Maps opzoek naar steden of dorpen waarbij de naam een Sint- bevatte. Ik had op voorhand de opdracht in Google Maps getypt en kaders getrokken rond gebieden in de provincies. Zo konden de leerlingen iets gerichter zoeken.

Muvo iPad project

Fase 1 van kunst naar woord :

Vandaag werd de klas even omgetoverd tot een mini museum.
De leerlingen mochten de tentoonstelling bezoeken.
Via gerichte vragen kwamen de leerlingen tot hun lievelingswerk. Zo werden er groepjes gevormd voor het hele muvo project.
De leerlingen gingen nu met hun kunstwerk en een A3 aan de slag. Ze noteerden via geleide vragen (wat voel je, zie je, hoor je, ruik je,...) en vrije brainstorm wat ze bij het kunstwerk dachten.

Hierna moesten ze uit hun brainstorm één woord kiezen dat hun werk beschreef. Rond dit woord werd ook weer een brainstorm uitgevoerd.

Zo kwamen de leerlingen tot : natuur, eenzame rust, alles, duisternis, New York, vrouwen en fantasie.
 
Fase 2 van woord naar creatie :

De leerlingen gaan nu individueel rond het woord creëren via :
 • verven : afdrukplaatjes maken, penselen, stempelen, voorwerpen
 • tekenen : direct met kleur tekenen, zonder contouren
 • knippen :  zonder eerst de vorm te tekenen
Hier enkele creaties :


 Fase 3 : van creatie naar woorden :

De leerlingen gingen nu terug in hun groepjes zitten met hun werkjes. Ze leggen de werkjes op tafel. Nu proberen de leerlingen een verhaal te maken, waarbij de creaties dienen als achtergrond.

De leerlingen noteren het verhaal met aanduiding van de integratie van prenten.

Fase 4 : Van geschreven verhaal naar iPad boek :

De foto's van de werkjes staan op de iPad's. De leerlingen hebben het geschreven verhaal op de bank, de iPad en een stappenplan... tijd om een digitaal verhaal te maken.Hier een voorbeeld :


Week 3

Google Maps
Tijdens de derde week gaf ik een les spelling rond samenstellingen van aardrijkskundige
namen. Traditioneel zou je binnen de klaspraktijk bij zulke lessen de atlas erbij nemen
om de leerlingen samenstellingen van aardrijkskundige namen te laten ontdekken.
Kaartgebruik is in het vijfde leerjaar een doel. Toch vind ik het in de huidige maatschappij
beknottend om een leerling enkel bloot te stellen aan een traditionele atlas. Dit
is geen realistische visie op kaartgebruik. Tegenwoordig wordt heel vaak Google maps,
Google Earth, een GPS, een routeplanner, ... gebruikt buiten de school door ouders en
leerlingen. Onderwijs wil werkelijkheidsnabij zijn, hierbij lijkt een integratie van deze
vormen van kaartgebruik ondenkbaar. Daarnaast is er ook de praktische kant, waarbij
de iPad veel minder plaats inneemt naast werkboeken dan een traditionele atlas. Initieel
was ik van plan om de applicatie Google Earth te gebruiken op de iPad. Het was
mij al opgevallen dat Google Earth voor de iPad beperkter is dan Google Earth voor
de computer. Bij de applicatie kreeg je enkel de satellietbeelden, waarbij enkel grote
steden en dorpen werden aangeduid met naam. Hierdoor heb ik gekozen om via Safari
(internet op iPad) de leerlingen te laten werken met Google maps. Tijdens de stage heb
ik een Gmail - account "meesternathan" aangemaakt. Thuis had ik op voorhand op mijn
account kaarten aangemaakt onder \Mijn kaarten". Hierbij had ik bij vijf provincies een
vlak gekleurd waarbinnen de leerlingen moesten zoeken. Het voordeel van werken met
Google maps zit hem in de mogelijkheid om tekst toe te voegen bij je kaart. Zo had ik
bij elke kaart de opdracht toegevoegd met vermelding van de pagina in werkboek waarin
de leerlingen de resultaten moesten noteren. Omdat de leerlingen op dat moment met
15
zevenentwintig waren werkten ze per drie aan een iPad. In mijn ogen zaten binnen de
integratie van deze applicatie ook de factoren motivatie en samenwerken naast werken
met kaarten op een interactieve manier.

iBrainstorm 
Binnen W.O. was een thema afgerond. Naar gewoonte krijgen de leerlingen dan
kopieerbladen waarop ze de essentie noteren om te onthouden, als voorbereiding op de
toets. Binnen taal werkten we toen rond het samenvatten van teksten. Het leek mij
interessant als oefening om de essentie van de lessen W.O. samen te vatten. Hiervoor
schakelde ik iBrainstorm in. Deze applicatie geeft een groot kurken bord weer waarop
leerlingen plakpapiertjes in verschillende kleuren kunnen plaatsen, waarop ze info kunnen
typen en de mogelijkheid hebben om extra informatie te schrijven of tekenen met
een pen. Omdat de herhalingsles over een heel thema ging deelde ik de klas op in negen
groepjes. De toetsen W.O. bestaan altijd uit een kennis- en vaardigheidstoets. Elk
groepje werd expert over een speci ek kennis deeltje of over enkele belangrijke vaardigheden.
Elk groepje nam de werkboeken en info boeken op de bank en ging voor hun
deeltje binnen iBrainstorm een schema maken met als doel een duidelijk overzicht te
maken van de belangrijkste informatie voor de klasgenoten. Het voordeel van iBrainstorm
is dat je heel visueel kan werken door onderscheid te maken in de kleur van de
plakpapiertjes, daarnaast kunnen de leerlingen typen op de iPad in plaats van alle informatie
te moeten opschrijven. Vaak zie je binnen groepswerk dat steeds dezelfde alles
noteert, bij de integratie van de iPad wil iedereen wel eens typen waardoor ook iedereen
langer betrokken blijft. Als kers op de taart kregen alle leerlingen in hun mailbox,
tijdens de les ICT maakte ik samen met de leerlingen voor elke leerling een gmail aan,
alle samenvattingen. Om het werken met iBrainstorm goed te laten verlopen ontwierp
ik voor deze applicatie een stappenplan. Het stappenplan is opgenomen in de bijlage
D. Alle groepjes werd gevraagd om dit stappenplan te overlopen alvorens te beginnen.
Tijdens het werken merkte ik dat er leerlingen waren die soms toch nog teruggrepen
16
naar het stappenplan. Omdat het stappenplan aanwezig was konden de leerlingen heel
snel een oplossing vinden op hun probleem rond het gebruik van de applicatie en kon ik
de kinderen ondersteunen bij het schematiseren van de leerstof in plaats van leerlingen
te helpen bij hun problemen met de applicatie. Hierbij moet ook de opmerking gemaakt
worden dat iBrainstorm een heel eenvoudige applicatie is. Bij de evaluatie kwam vooral
naar voor dat de leerlingen om zeker te zijn dat ze hun schema juist opsloegen, nog eens
teruggrepen naar het stappenplan. 

Week 4

Pdf - notes

Binnen wiskunde gaf ik een herhalingsles met als onderwerp "functies van getallen".
Om dicht bij de werkelijkheid van de leerlingen te staan wou ik vertrekken uit reclame
en krantenberichten. Eerst had ik de intentie om de leerlingen als voortaak reclame
en artikels te laten zoeken en de getallen te laten markeren om deze informatie dan
te gebruiken bij de instap van de les. Omdat dit een herhalingsles is wou ik vooral
de focus leggen op inoefening, de instap moest de leerlingen betrokken maken op het
onderwerp. Hiernaast vond ik het belangrijk om bij de instap de leerlingen dezelfde
getallen te laten onderzoeken, zodat ze eerst individueel opzoek konden gaan en dat er
dan klassikaal een bespreking kon volgen. Wanneer iedereen dan verschillende knipsels
zou meebrengen zouden de getallen enkel auditief voorgelezen worden door de leerlingen
met het knipsel op zijn bank. Hierbij gaat toch een deel van de ervaring in mijn ogen
verloren, omdat bepaalde functies van getallen in typische soorten reclame voorkomt.
Daarom had ik beslist dat ik voor de leerlingen artikels zou zoeken die een mooi beeld
geven van de verschillende functies van getallen. Ik ging opzoek in reclame, kranten
en tijdschriften en plakte de knipsels op een blad. Normaal zou een leerkracht dit
blad nu onder het kopieermachine leggen en met de leerlingen aan de slag gaan met
de zwart-wit kopieen. Hierbij vrees ik voor een daling van de betrokkenheid en/of
motivatie om met dit kopieerblad verder te gaan. Met deze actie zet de leerkracht een
stap naar de leefwereld van de leerlingen. Maar wij leven in een visuele maatschappij,
een maatschappij waarin vooral reclame zeer beeldend en kleurrijk is. Hierbij ontdekte
ik de applicatie \Pdf - notes". Ik scande mijn papier met knipsels in en sloeg het op
als pdf - bestand. Het pdf - bestand is opgenomen in bijlage E. Hierna stuurde ik het
document naar mijn mail adres. Wanneer ik dit document opende in mijn mailbox op
de iPad kon ik kiezen om het document te openen in de applicatie. Ik koos voor deze
applicatie omdat de leerlingen hierbij hun vinger kunnen gebruiken als markeerstift.
Zo markeerden alle leerlingen de getallen op het blad. Getallen die heel klein waren
konden ze inzoomen. Hierna overliepen we klassikaal de gevonden getallen en bouwden
we een tabel op en was de les rond functies van getallen ingeleid met heel betrokken
kinderen. Merk hier ook op dat dit een hele milieuvriendelijke oplossing is. Ik heb geen
17
kopieën moeten nemen, kinderen hebben papier niet hoeven te markeren en ik moest
als leerkracht de leerlingen geen extra mapje voor losse kopieerbladen laten bijhouden.
In deze applicatie zie ik groot potentieel omdat de documenten worden getoond in een
bibliotheek. De leerlingen kunnen in de documenten markeren, schrijven, gummen,
... . Ik zie hierin vele mogelijkheden om de applicatie te integreren in verschillende
vakken, denk hierbij aan een tekst samenvatten, of woorden die niet in een rij passen
weggommen, ... .